Nastavi gvzalozba.si za domačo stran

Cena z DDV: 74,00 EUR
Vezava: trda
ISBN: 978-961-247-206-1
Št. strani: 204
Leto izdaje: 2012Knjiga je prva monografija, ki je v celoti posvečena institutu hipoteke in ga celovito obravnava z vseh vidikov. Nepremičnine so najbolj stabilni objekti zavarovanja plačil. Tako daje hipoteka kot zastavna pravica na nepremičninah upniku zelo močan položaj, tudi če je lastnik nepremičnine v stečaju. Poleg pravil stvarnopravnega zakonika so obravnavana tudi za hipoteko relevantna pravila zakona o izvršbi in zavarovanju, zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter zakona o zemljiški knjigi. Posebej so poudarjene novosti, ki so jih prinesle novele navedenih predpisov v zadnjih letih. V monografiji je zbrana tudi relevantna sodna praksa iz zadnjih let.

Knjiga je razdeljena na trinajst poglavij. Opisu pojma in funkcije hipoteke sledi obravnava načel hipotekarnega prava in tudi tistih splošnih načel stvarnega prava, ki so pomembna za hipoteko. Potem je predstavljena hipoteka, in sicer vse od predmeta hipoteke, zavarovane terjatve, ustanovitve hipoteke, položaja in pravic strank v času pred zapadlostjo zavarovane terjatve do realizacije in prenehanja hipoteke. V osmem poglavju je obravnavana izvršba na obremenjeno nepremičnino, v devetem pa položaj hipotekarnega upnika v stečaju zastavitelja. Posebnosti določenih vrst hipoteke (nadhipoteke, skupne in maksimalne hipoteke ter zastavne pravice na nevpisanih nepremičninah) so obravnavane posebej, v enajstem poglavju. Glede na to, da je hipoteki zelo soroden institut zemljiškega dolga, je ta predstavljen v dvanajstem poglavju, v katerega je vključena tudi primerjava med obema temeljnima vrstama hipoteke (fiksno oziroma klasično hipoteko in maksimalno hipoteko) ter zemljiškim dolgom. Relevantna sodna praksa je zbrana v trinajstem poglavju in je razvrščena po tematskih sklopih.

Knjiga je namenjena vsem, ki se s hipoteko srečujejo v praksi, zlasti sodnikom, notarjem odvetnikom, bančnikom in stečajnim upraviteljem, pa tudi študentom in tistim, ki se pripravljajo na pravniški državni izpit.

Sorodne knjige
Mnenja o knjigi
Obvestiti želim
O zbirki