GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

  • Knjigarna: 01 30 91 820
  • Dogodki: 01 30 91 816
  • Pišite nam
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Pravdni postopek, zakon s komentarjem (na voljo samo prva knjiga, po navedeni ceni)

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (217.77 KB)

Pravdni postopek, zakon s komentarjem (na voljo samo prva knjiga, po navedeni ceni)

Urednik: dr. Lojze Ude, dr. Aleš Galič
Avtor komentarja: Jan Zobec, dr. Lojze Ude, mag. Nina Betetto, dr. Aleš Galič, dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić
Stvarno kazalo: dr. Jerca Kramberger Škerl, dr. Matija Damjan

z DDV: 796,01 EUR brez DDV: 726,95 EUR
-
+

Na voljo samo prva knjiga, po navedeni ceni.

Vezava:

trda
ISBN: 86-7061-397-2, 961-204-364-7, 978-961-247-117-0, 978-961-247-133-0
Št. strani: 600, 670, 774, 350
Leto izdaje: 2005. 2006. 2009. 2010
 

Aktualen komentar, ki obravnava vsa teoretična in praktična vprašanjacivilnega pravdnega postopka.

  • Komentar povezuje razmišljanja pravne teorije in stališča sodne prakse.
  • Avtorji so o problematiki v zvezi s posameznimi členi ZPP oziroma v zvezi z vsemi procesnimi instituti razpravljali in se o njih uskladili.
  • Pri predstavitvi stališč se avtorji sklicujejo na številne sodne odločbe, katerih podatke citirajo v opombah.

Komentar je namenjen predvsem tistim, ki sodelujejo v sodnih postopkih – sodnikom, odvetnikom, drugim pooblaščencem, strankam in njihovim zastopnikom.

S pridom pa ga bodo lahko uporabili tudi tisti pravniki, ki se bodo želeli seznaniti s teoretičnimi podlagami posameznih procesnih institutov.

V prvi knjigi so komentirani členi od 1 do 150, do vključno vročanja.
V drugi knjigi so komentirani členi od 151 do 305 (zaključene splošne določbe in potek postopka). Prvi dve knjigi vključujeta zakonsko besedilo, objavljeno v Uradnih listih RS, št. 26/99, 96/2002 (ZPP-A), 2/2004 (ZPP-B in ZDSS-1), 69/2005.

V tretji knjigi so komentirani členi od 305a do 503. Podrobno so razložene najpomembnejše spremembe na področju rednih in izrednih pravnih sredstev.
Upoštevano je zakonsko besedilo s spremembami in dopolnitvami, Uradni list RS, št. 26/99, 96/2002 (ZPP-A), 2/2004 (ZPP-B in ZDSS-1), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007 (ZPP-C), 73/2007 (ZPP-UPB3), 45/2008 (ZPP-D in ZArbit), 111/2008 (odl. US), 121/2008 (sklep US), 57/2009 (odl. US).

V četrti knjigi so komentirane spremenjene določbe členov od 1 do 305 in upoštevane spremembe zakona do vključno Uradnega lista RS, št. 57/2009. V njej bo tudi stvarno kazalo za celoten komentar.

Kupci vseh štirih knjig bodo kot darilo prejeli neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pravdnem postopku, do Uradnega lista RS, št. 57/2009, v posebni knjigi.

Skupna izdaja GV Založbe in Uradnega lista Republike Slovenije.

Prelistaj:
View File Vzorčne strani Size: (217.77 KB)
dr. Lojze Ude
Lojze Ude je bil po opravljenem pripravniškem stažu ter pravosodnem izpitu dve leti sodnik Okrajnega sodišča v Radovljici, nato v letih 1965 do 1973 najprej strokovni sodelavec nato pa tajnik Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani. Leta 1973 je pridobil naziv magistra pravnih znanosti, leta 1976 pa je doktoriral. Od leta 1973 do leta l978 je bil sodnik Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani, nato dve leti predsednik Zakonodajnopravne komisije tedanje Skupščine SRS, šest let član Republiškega izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo, v letih l986 do 1988 pa član Zveznega izvršnega sveta in predsednikZveznega komiteja za zakonodajo.

V letih l989 do 1991 je bil dekan Pravne fakultete v Ljubljani, v letih 1993 do 2002 pa sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ves čas od leta 1973 predava na Pravni fakulteti v Ljubljani civilno procesno, stečajno in arbitražno pravo. Leta 1978 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, leta 1985 pa v naziv rednega profesorja za civilno procesno in civilno pravo. S svojimi deli je segel tudi na področje gospodarskega in ustavnega prava. Kot samostojni avtor ali kot soavtor je objavil številne monografije, komentarje, učbenike, znanstvene članke in razprave.

dr. Aleš Galič

Aleš Galič je izredni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral ter leta  1998 doktoriral. Predava pri predmetih predmetih Civilno procesno pravo, Nepravdno pravo,  Abitražno pravo, Aternativno reševanje sporov, Evropsko civilno procesno pravo, Ustavna procesna jamstva in European Civil Procedure. Opravil je pravniški državni izpit. Dodatno kot svetovalec dela na Ustavnem sodišču. Bil je gostujoči profesor na pravnih fakultetah v Uppsali in v Zurichu. Kot ekspert je sodeloval v več projektih EU glede usklajevanja nacionalnih zakonodaj z evropskim pravnim redom v Črni gori in v Srbiji. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih del, objavljenih doma in v tujini.Jan Zobec


dr. Lojze Ude
Lojze Ude je bil po opravljenem pripravniškem stažu ter pravosodnem izpitu dve leti sodnik Okrajnega sodišča v Radovljici, nato v letih 1965 do 1973 najprej strokovni sodelavec nato pa tajnik Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani. Leta 1973 je pridobil naziv magistra pravnih znanosti, leta 1976 pa je doktoriral. Od leta 1973 do leta l978 je bil sodnik Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani, nato dve leti predsednik Zakonodajnopravne komisije tedanje Skupščine SRS, šest let član Republiškega izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo, v letih l986 do 1988 pa član Zveznega izvršnega sveta in predsednikZveznega komiteja za zakonodajo.

V letih l989 do 1991 je bil dekan Pravne fakultete v Ljubljani, v letih 1993 do 2002 pa sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ves čas od leta 1973 predava na Pravni fakulteti v Ljubljani civilno procesno, stečajno in arbitražno pravo. Leta 1978 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, leta 1985 pa v naziv rednega profesorja za civilno procesno in civilno pravo. S svojimi deli je segel tudi na področje gospodarskega in ustavnega prava. Kot samostojni avtor ali kot soavtor je objavil številne monografije, komentarje, učbenike, znanstvene članke in razprave.

mag. Nina Betetto

Nina Betetto je diplomirala na Pravni  fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala. Od leta 2006 je vrhovna sodnica na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, od leta 2011 pa podpredsednica Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Je avtorica oziroma soavtorica številnih člankov in več knjig s področja civilnega prava in alternativnega reševanja sporov v Sloveniji in v tujini. Sodelovala je v več mednarodnih ekspertnih misijah in delovnih skupinah Sveta Evrope in EU, med drugim glede usklajevanja nacionalnih zakonodaj z evropskim pravnim redom. Je tudi predstavnica Slovenije v Posvetovalnem svetu evropskih sodnikov Sveta Evrope.

 dr. Aleš Galič

Aleš Galič je izredni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral ter leta  1998 doktoriral. Predava pri predmetih predmetih Civilno procesno pravo, Nepravdno pravo,  Abitražno pravo, Aternativno reševanje sporov, Evropsko civilno procesno pravo, Ustavna procesna jamstva in European Civil Procedure. Opravil je pravniški državni izpit. Dodatno kot svetovalec dela na Ustavnem sodišču. Bil je gostujoči profesor na pravnih fakultetah v Uppsali in v Zurichu. Kot ekspert je sodeloval v več projektih EU glede usklajevanja nacionalnih zakonodaj z evropskim pravnim redom v Črni gori in v Srbiji. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih del, objavljenih doma in v tujini.dr. Vesna Rijavec
Vesna Rijavec je doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica za civilno pravo in predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer tudi predava civilno procesno, dedno, družinsko in arbitražno pravo. V okviru postdiplomskega študija je v programu Gospodarskega prava nosilka predmeta Reševanje poslovnih sporov, v programu Gospodarskega prava EU pa predmeta Sodelovanje na področju pravosodja. Večkrat je predavala tudi v tujini kot gostujoča profesorica.

Strokovni javnosti se je predstavila s številnimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, članki in monografijami. Svoja dela je objavila tudi v angleškem in nemškem prevodu pri priznanih tujih založbah.

Sodelovala je pri več raziskovalnih in zakonodajnih projektih (npr.Stvarnopravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju) ter pri več pomembnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini. Med temi je še posebej odmeven tradicionalni posvet Medicina in pravo, pri katerem sodeluje tudi v organizacijskem odboru.

dr. Dragica Wedam Lukić


dr. Jerca Kramberger Škerl

Jerca Kramberger Škerl je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, docentka
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.dr. Matija Damjan

Matija Damjan je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, raziskovalec
na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
  • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
  • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
  • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820
LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815