GV Založba

Preskoči v glavno vsebino »

 • Knjigarna: 01 30 91 820
 • Dogodki: 01 30 91 816
Setting
 
Košarica ( 0 )
Košarica

Vaša košarica je prazna

You're currently on:

Podjetje in delo

Podjetje in delo

Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

z DDV: 249,66 EUR brez DDV: 228,00 EUR
-
+

Izide osem številk na leto. Naročniki imajo 10-odstotni popust.

Letna naročnina na revijo Podjetje in delo, v katero je vključen tudi e-dostop do tekočega arhiva na portalu Podjetje in delo, znaša 228,00 EUR + DDV (9,5 %).

Polletna naročnina revije Podjetje in delo po študentski ceni 63,33 EUR + DDV (9,5 %) velja ob predložitvi veljavnega potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto.

Cena posamezne številke:
cena enojne številke je 29,90 EUR.
cena dvojne številke 3-4 je 59,80 EUR.
cena dvojne številke 6-7 je 99,00 EUR.

Cene vključujejo DDV. Poštnino za tujino zaračunavamo posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Želje v zvezi z naročilom nam lahko sporočite na e-naslov: goca.vujovic@gvzalozba.si.

 

Iz številke 5/2019

Peter Podgorelec
Pridobivanje delnic obvladujoče družbe s strani odvisnih družb

 • Če delnice obvladujoče družbe pridobi odvisna družba, se pri tem pojavijo enake nevarnosti, kot če bi obvladujoča družba pridobila lastne delnice. Zato Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 251. členu pravni režim pridobivanja in posesti lastnih delnic razširja tudi na te primere. Avtor opozarja na pomanjkljivost zakonske ureditve, saj manjka izrecna določba o oblikovanju rezerv za delnice obvladujoče družbe, ki jih pridobi odvisna družba, in se zavzema, da se v ZGD-1 uzakoni enaka rešitev, kot velja po četrtem odstavku par. 272 nemškega Trgovinskega zakonika (HGB). Rezerve za te delnice bi morala oblikovati odvisna družba, in sicer iz enakih virov kot za lastne delnice. Ne glede na to je pridobitev delnic obvladujoče družbe s strani odvisne družbe nedovoljena, če obvladujoča družba v trenutku pridobitve ni sposobna oblikovati rezerv za lastne delnice.

Martina Repas, Tomaž Keresteš
Kršitev blagovnih znamk na internetu – problemi in dileme pri določitvi mednarodne pristojnosti

 • V članku so obravnavana posamezna vprašanja, povezana z določitvijo pristojnosti po drugem odstavku 7. člena Bruselj I bis v sporih glede kršitev blagovne znamke na internetu, ki zaradi narave te pravice in narave interneta narekujejo posebno obravnavo. Avtorja ugotavljata, da se obstoj registracije znamke zahteva za določitev pristojnosti po kraju škodljive posledice, ne pa nujno tudi po kraju ravnanja storilca, in da se pravilo mozaika za spore glede kršitev pravic iz znamke na internetu uporablja v svoji polni obliki. Prav tako ugotavljata, da Bruselj I bis za določitev mednarodne pristojnosti ne zahteva usmerjanja spletne strani v državo registracije znamke. Ta rešitev odstopa od prakse Sodišča EU glede materialnopravnih vprašanj, povezanih s kršitvijo znamke, po katerih kršitve znamke ni, če domnevni kršitelj spletne strani ni tudi usmerjal v državo registracije, kar pomeni, da zgolj prisotnost spletne strani v državi registracije ne pomeni kršitve znamke.

Daniel Zdolšek
Revizorjeva preiskava računovodskih izkazov

 • Preiskava računovodskih izkazov (iz preteklosti) je posel dajanja omejenega zagotovila, ki ga opravi revizor tako, da v njem izrazi sklep o računovodskih izkazih, ki so predmet preiskovanja. Revizija računovodskih izkazov je po drugi strani posel dajanja sprejemljivega zagotovila, v katerem revizor izrazi mnenje o računovodskih izkazih, ki so predmet revidiranja. Ker gre v obeh primerih za posel dajanja zagotovila, je njun namen ta, da se poveča zaupanje predvidenih uporabnikov računovodskih izkazov v računovodske izkaze, ki jih je pripravil subjekt preiskovanja oziroma revidiranja. Pri izvedbi posla preiskave računovodskih izkazov in pripravi poročila o opravljeni preiskavi računovodskih izkazov mora revizor uporabiti Prenovljeni Mednarodni standard poslov preiskovanja (z oznako 2400, izdan leta 2012), naslovljen kot Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti, medtem ko mora pri izvedbi posla revizije računovodskih izkazov in pripravi poročila o opravljeni reviziji revizor uporabiti Mednarodne standarde revidiranja. Obstaja še več drugih (pomembnih) razlik med posloma preiskave in revizije računovodskih izkazov. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 57. členu hkrati ureja revizijo in preiskavo računovodskih izkazov, pri čemer pa preiskava računovodskih izkazov ni podrobno zakonsko urejena, določeni so le zavezanci za preiskavo računovodskih izkazov in rok, v katerem mora preiskava biti opravljena. V prispevku so predstavljene revizorjeva preiskava računovodskih izkazov, njene lastnosti, še posebej v primerjavi z revizijo teh izkazov, ter zakonska ureditev obravnavane preiskave.

Katja Vizjak
Vloga posredniških platform v tristranskem razmerju med ponudnikom, uporabnikom in posrednikom storitev

 • Članek raziskuje in analizira vlogo posredniških platform v okviru sodelovalnega gospodarstva, trenutno stanje njihove pravne ureditve in regulativne tendence za v prihodnje. Avtorica v prvi vrsti opredeljuje naravo posredniških platform in pojasnjuje njihovo vlogo v sodelovalnem gospodarstvu, s poudarkom na dveh najvidnejših predstavnikih ter z njima povezanih storitvah – prevozom oseb, kratkoročnim najemom nepremičnin in obema skupno storitvijo informacijske družbe. Proučitvi njunih specifik ter analizi odločitev nacionalnih in evropskih institucij sledi primerjava aktualnih regulativnih pristopov k urejanju dveh kategorij posredniških platform; prva zajema platforme, ki v pravnem prometu nastopajo zgolj kot posrednice, druga pa tiste, ki poleg storitev informacijske družbe tudi same ponujajo sektorske storitve. V nadaljevanju avtorica ugotavlja, ali se za posredniške platforme lahko uporablja že obstoječa evropska zakonodaja in nacionalne zakonodaje držav članic EU oziroma na katerih področjih bi bilo še treba oblikovati nova pravila, nato pa v zaključnem delu članka na kratko predstavi možne alternative za pravno urejanje poslovnih modelov sodelovalnega gospodarstva.

Janez Sekirnik
Pametne sodbe ali pametne pogodbe kot sredstvo za izvrševanje sodb

 • Prispevek obravnava možnosti uvedbe pametnih sodb. Za namene tega članka s tem izrazom označujemo sodbe, ki temeljijo na tehnologiji pametnih pogodb in so zaradi tega samoizvršljive. Avtor se na kratko posveti pregledu tehnologije pametnih pogodb, nato pa predstavi idejo pametnih sodb in analizira, ali je takšna rešitev sprejemljiva z vidika obstoječih načel izvršilnega prava. Predstavi primer koncepta pametnih sodb, poskuša pa tudi izluščiti prednosti takšnega pristopa k problemu učinkovitega izvrševanja pravnomočnih sodb.

Januša Grumerec Prosenc
Diskriminacija na podlagi vere ali prepričanja v delovnih razmerjih

 • Prispevek obravnava prepoved diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja v delovnih razmerjih. Uvodni predstavitvi obravnavane teme sledi analiza protidiskriminacijskega prava Evropske unije na podlagi vere ali prepričanja pri zaposlovanju in delu. Posebna pozornost je namenjena odločitvam Sodišča Evropske unije, ki s svojimi stališči pomembno vpliva tudi na razvoj obravnavanega področja. Na koncu je kratek pregled slovenske zakonodaje in sodne prakse s tega področja.

 

 

 


Podjetje in delo
Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo

Znanstvena revija Podjetje in delo izhaja že 40 let in ima pomembno vlogo v slovenski pravni publicistiki. V njej objavljajo uveljavljeni domači avtorji in tuji strokovnjaki. Revija skrbno spremlja razvoj stroke in vanj dejavno posega. Bralce seznanja z novimi dosežki in tokovi v sodobni pravni znanosti, se loteva aktualnih tem in pomaga pri reševanju vsakdanjih pravnih vprašanj. Vsako leto v osmih številkah na približno 1.500 straneh s svojimi prispevki sodeluje okrog 100 uglednih strokovnjakov. V jesenski številki so vsako leto objavljeni prispevki s tradicionalnega srečanja dnevi slovenskih pravnikov.

V reviji Podjetje in delo najdete:
     • znanstvene in strokovne članke in razprave,
     • komentarje sprejetih predpisov in povzetke tujih predpisov,
     • analize sodnih primerov in pregled sodne prakse,
     • prispevke iz prakse za prakso.

Revija je namenjena:
    
• pravnikom
     • in drugim strokovnjakom, saj s tehtnimi prispevki posega na področje ekonomije, organizacije dela, financ, davkov in prispevkov

Naročite ogledni izvod:
Če revije Podjetje in delo še ne poznate, nas pokličite po telefonu 01 30 91 821 ali pa nam pišite na naslov: narocnine(at)gvzalozba.si in poslali vam bomo brezplačni ogledni izvod.

Revijo Podjetje in delo vodi uredniški odbor 15 domačih in tujih strokovnjakov ter dva urednika:
dr. Marijan Kocbek kot odgovorni urednik revije in odgovorni urednik za gospodarsko pravo ter dr. Darja Senčur Peček kot odgovorna urednica za delovno pravo.

Ustanovitelji: Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije; Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; Inštitut za gospodarsko pravo v Mariboru; GV Založba, d. o. o.; Inštitut za delovna razmerja v Ljubljani.

Izdaja LEXPERA d. o. o. (GV Založba), ureja Mateja Pogačar.

Revija Podjetje in delo je indeksirana v mednarodnih bazah:
     •
IBZ (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur)
     Worldwide Political Science Abstracts database (WPSA)

Celoten arhiv člankov revije Podjetje in delo je dostopen na portalu Podjetje in delo


 • Popolna ponudba raznovrstnih pravnih vsebin
 • Dolgoletna tradicija z vami že od leta 1958
 • Pomoč pri nakupu 01/ 30 91 820

LEXPERA d.o.o.

Tivolska cesta 50

1000 Ljubljana

E-mail: prodaja@gvzalozba.si

Telefon: 01 30 91 820

Fax: 01 30 91 815